Journal La Nation : « La Nation » le quotidien d’informations et d’actualité, est un journal quotidien de 16 pages minimum au format standard des quotidiens Nationaux de la place. Elle est déjà sur le marché, présente à Antananarivo et dans les provinces.

Edition du

14/09/2013
N° 379

 

Recherche Journal

Archive Samihafa

HAFATRA AVY AMIN’NY TOMPO AMPITAINA NY SABOTSY 19 JANOARY 2013

04/02/2013

Ry havana malala rehetra ao amin’nyTompo, Voninahitra ho an’Andriamanitra no ahazoako mijoro miteny eto anatrehanareo Zoky, Ray Aman-dreny ara-panahy sy ara-nofo, ara-Piangonana sy ara-Piarahamonina; toy izany koa ianareo Zandry, Zanaka. Ankoatry ny fisaorana an’Andriamanitra, Tompon’ny zavatra rehetra sy Mpandahatra sy Anton’izao fihaonantsika izao, izay efa natomboka hatramin’ny fiandohan’ity lanonana ity dia raisiko ho fifaliana ho ahy ny miarahaba anareo tsy ankanavaka na lahy na vavy na antitra na tanora. Ity fankalazana an’Andriamanitra noho ny fitsingerenan’ny faha-50 taona nahaterahako ity dia nokasainay mivady ho marihana araka ny fombanay kanefa ny Tompo dia nanana ny fiheverany sy ny fikendreny manokana ary dia:

-Baiko avy aminy no nanatanterahana izao
-Baiko avy aminy no tontosaina eto
-Hafatra avy aminy mivantana no ampitaina amin’ity fotoana anio ity

Ny hafatra dia miantefa amin’ny Mpitondra fivavahana, miantefa manokana amin’ny Mpitondra firenena, amin’ny Mpitandro filaminana ary ny Vahoaka manontolo. Hoy ary ny Tompo Andriamanitra :

Voalohany : ho an’ny Mpitondra fivavahana sy ny Vahoaka

“Efa lasa ny zavatra taloha, indro havaoziko ny zavatra rehetra”. Efa telo taona misesy no nanomezana izany teny izany nanomboka tamin’ny 1998 ka tonga ankehitriny ny fotoana hanatanterahana azy.

Koa mifaneke heloka, mifampivavaha mba ho sitrana ianareo, fa ny fiasan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Atsaharo amin’izay ny fifanakianana,ny adilahy, ny fifanaratsiana.

Tsy fotoana fifampitsarana izao fa fifampitondrana am-bavaka fa raha mivavaka ny vahoaka dia miadana ny tany ary tsy hiharan’ny fahalovana ianareo. Aza ilaozana manao “sary omby volamena” raha sahirana ny mpitarika. Fa mivavaha, aza mifampitsara, aza miavonavon-kevitra. Tohizo ny asan’Andriamanitra.

Na dia fantatro fa fahavaloko aza, hoy Jesosy, dia novonjeko ary nandaniako fotoana, izany koa no lazaiko aminareo ka didy roa no omeko anareo : “Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao”.

Efa mby amiko ny fivavaky ny Malagasy rehetra; efa tafapàka amiko ny alahelon’ny olona sy ny vesatry ny fon’ny maro; tonga Aho izao, hoy Jesosy, fa miandry ny fanekenareo. Tonga ny fotoam-panafahana, taom-pihoarana ny zavatra rehetra izao. Koa mandiniha mba ho afaka hihoatra satria taonan’i Jesosy Kristy izao.

Izaho Jehovah dia vonona handravona ny mikitoantoana rehetra eto amin’ny firenenareo fa lazao ny olona hampitsahatra ny ratsy, hiala amin’ny ratsy fanao rehetra. Aza variana mijery ny kileman’ny ny hafa fa diniho ny tenanao. Ho hitanareo ny hamonjen’i Jehovah anareo.

Mivonona hanamasin-tena tahaka ny tamin’ny andron’i Mosesy fa ho hitanareo ny lalana hitondran’i Jehovah anareo ho amin’ny fandresena araka ny voalazako taminareo; manambara aminareo Aho fa Izaho no Jehovah, Izaho no nahary, ary mandrak’ankehitriny dia mbola misy izany fahariana izany, tsy manam-pahataperana ny asako.

Atsaharo ny fifanaratsiana fa midira amin’ny dingana fanavaozana idirana amin’ny firaisan’ny mpino rehetra ianareo, miaraha mivavaka ary mifankatiava; izany no tsy ahafahan’ny fahavalo miditra an-tsehatra amin’ny fiainanareo manontolo. Mibebaha ka aoreno ireo zavatra sisa saiky maty eo amin’ny fiainanareo fa vonona hanangana, hanarina ny firenenareo Aho satria tiako ny Malagasy sy i Madagasikara, fahendrena sy firaisana no fanomezam-pahasoavana nomeko azy.

Jesosy Kristy no Mpanjaka amin’ny firenenareo. Averiko indray hoy Jesosy : “Hanao an’i Madagasikara ho ohatra fakan-tahaka amin’ny firenena rehetra amin’ny tany Aho”. Tsy hoe tsy tiako ny firenena sasany fa izao : toy ny amin’ny varotra dia misy ny antsoina hoe ”échantillon”; tiako atao échantillon i Madagasikara.

Fifohazam-panahy lehibe no hivoaka eto Madagasikara ary ho fanalana hetaheta ny firenena hamonjy ny maro satria misy ranon’aina hotovozin’ny maro eto ka maro ny Malagasy hizara an’izany ranon’aina izany amin’ny olona maro ivelan’i Madagasikara. Misy rakitra nafenina sy miafina eto amin’ny firenena, izay afaka hiveloman’ny Malagasy sy hamonjena ny firenen-kafa ihany koa. Ho avy ny fotoana hifandrombahana ny handehanana aty Madagasikara, himonomonona ny maro amin’ny fakana ny pasipaoro hidirana aty satria feno fiadanana eto. Tonga ny fotoana izay hanatanterahako ny hiranareo hoe : “hiadana sy ho finaritra, he sambatra tokoa izahay”.

Mivavaha ho an’ireo mpanompo sampy mbola variana noho ny tsy fahalalana.

Faharoa : ho an’ny Mpitondra fivavahana

Hoy ihany ny Tompo : efa nisy baiko nomeko anareo ny amin’ny tokony hifankatiavanareo sy hiraisanareo saina mba hahazoanareo hampandroso ny Asako sy ny Fanjakako. Mpiasam-panjakana koa ianareo, saingy fanjakan’ny lanitra mipetraka aty an-tany mbola hakarina any an-danitra.

Mifankatiava ianareo, atsangano izay rehetra lavo fa namanareo ireo, rahalahy sy anabavinao, Zanak’Andriamanitra tahaka anao fa ny fahavalo no namitaka azy, nahatonga ny fianjerany. Fa ianao kosa mijoroa manangana ny maty sy ny malemy, mampahery ny reraka, mitsabo ny maratra ary mandroaka ny asan’ny devoly fahavalonareo.

Ry Mpanompoko izay mbola mankato ny teniko, izay vonona mbola hanao ny asako : manomboka androany havaozy tanteraka ny zavatra izay efa simba eo amin’ny fiainanao; Izaho Jesosy ao anatinao, dia efa miandry fatratra ny anekenao ny fanavaozako anao.

Ny tena tanjoko aminareo dia izao: Mba ho iray ihany ianareo rehetra ary ho tanteraka ny voalaza ny ao amin’ny I Petera 2 : 9 hoe : “Taranaka voafidy, Fanjakam-pisorona, Firenena masina” ary dia ho tanteraka ilay filamatrareo hoe: “Madagasikara ho an’i Kristy ary Kristy ho an’i Madagasikara”. Koa mitsangana, fotoana mety izao.

Fahatelo : ho an’ny Mpitondra firenena

Hoy Jehovah : “Ahy ny tany sy izay rehetra eo aminy”. Koa ny zavatra rehetra eo aloha sy eo afaran’ny mpitondra, eny fa na dia ny voninahitra aza dia tsy azy.

Koa satria Ahy ny zavatra rehetra dia vahiny sy mpivahiny ianareo ka tsy maintsy manaraka ny fomban’ny Tompon’ny tany sy ny Tompon’ny trano izay itoeranareo. Te-hamonjy ny firenenareo Aho ary te-hamonjy anareo koa. Tonga ny fotoana amonjeko ny firenena Malagasy, koa mifaneke heloka ary mifamela heloka fa araka ny voasoratra amin’ny Romana 3 : 23 : “Fa samy efa nanota avokoa izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra”.

Koa mibebaha fa raha tsy izany dia ho avy faingana aminareo Aho. Tsy ny any ivelany no mandamina ny firenenareo fa efa nomena ho fanomezam-pahasoavana ho anareo ny fahendrena. Ny fifanampiana, sy ny fiaraha-miasa no ilainareo amin’ny firenenkafa. Asan’ny FFKM sy ireo Ray aman-dreny am-panahy no mitarika ny fampihavanana. Izay tiako hatao nefa fa tsy izay tian’ izy ireo no atao, satria ny voninahitro dia tsy omeko ny hafa.

Fahefatra : ho an’ny Mpitandro filamina

Aza mitohatoha foana, mianina amin’ny karamanareo, tsarovy ny fanekena izay nataonareo teo anatrehan’ny vahoaka, ary nohenoiko ihany koa, mikasika ny fitiavanareo ny Tanindrazana, mikasika ny fiarovanareo ny vahoaka.

Mibebaha fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy, misaotra anareo miaramila izay tsy voahozongozona amin’ny fitiavan-tanindrazana. Misy tsara sy mahitsy ianareo, misy matahotra an’Andriamanitra kanefa koa raha nomena voninahitra dia mirehareha, mihevitra fa vokatry ny fianarany sy ny fikofokofohany no nahazoany izany, eny marina ihany izany, kanefa ny famindram-poko no ahafahan’izy ireo mijoro. Firy no mirehareha kanefa aiza izy izao.

Fahadimy sady farany : ho an’ny Vahoaka rehetra

Farany! Ry Vahoaka rehetra! Omen’ny Tompo antsika amin’ity taona 2013 ity ny teny ao amin’ny Romana 16 : 20 hoe : “Fa Andriamanitry ny fiadanana hanorotoro an’i Satana faingana eo ambanin’ny tongotrareo”, ary dia hoy ihany ny Tompo : tsy midika hoe tsy misy ny fahavalo fa manomboka izao dia raisin’ny Mpanompon’Andriamanitra rehetra ny fahefana hanitsaka ny menarana sy ny devoly eo ambanin’ ny tongony”.

Ireo olona nijangajanga dia ny menarana no nampanao azy izany, hijoro izy ka hitsahiny amin’ny tongony ny fijangajangana; ny olona nofitahin’ny satana dia hijoro handray ny fahefan’Andriamanitra ka hanitsaka ny fahefan’ny satana, ny olona nampahorian’ny fahavalo tamin’ny fankahalana sy ny adilahy dia hijoro ka ny fitiavana sy ny fihavanana no hampanjakainy.

Indro havaoziko ny zavatra rehetra, Izaho no Alfa sy Omega, ny Fiandohana sy ny Fiafarana. Mitsangana fa te-handray anareo Andriamanitra, te-hamonjy anareo Izy, mitsangàna amin’izay fa misokatra ny lanitra hivoahan’ny fitahiana.

Ry Havana malala rehetra ao amin’ny Tompo, izaho dia Mpitondra teny ihany, olombelona nefa aho ka mety hisy tsy mazava amintsika ny fomba nampitako azy. Kanefa raha misy teboka tena maizina tanteraka aminareo ny fahazoana azy dia afaka mamaly ny fanontaniana telo na efatra avy aminareo aho.

Misaotra betsaka anareo naharitra nihaino. Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra mandrakizay. AMEN!

Tag :

Rehefa tsy hita nandritra ny telo andro, raha niala ny tranony I Rakotovao Rakotoson na I Saonina , monina ao ilanivato Anosipatrana ny marainan’ny asabotsy lasa teo araka ny nambaran’ny fianakaviany, dia ny fatiny no hita nanamo ...

Notanterahana ny tolakandron’ny alakamisy 12 septambra teo, tao amin’ny efitrano fivorian’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka Anosy ny fanaovan-tsonia fiaraha-miasa eo amin’ny Polisim-pirenena Malagasy sy ny Komity iraisam-pirenen ...

Nanatanteraka atrik’asa omaly tolakandro tetsy amin’ny foiben’ny « Pacte » na vondrona manohana ny fifidianana amin’ny mangarahara izay etsy Ankorondrano, niarahana tamin’ny KMF CNOE na ny komity misahana ny fifidiana ...

Nivoaka tamin’ny fahanginany avokoa ireo kandidà nahiliky ny CES tsy ho isan’ireo mpihazakazaka amin’ny fifidianana filoham-pirenena kasaina hatao amin’ny faha-25 oktobra 2013 ho avy izao. Fotoana fohy taorian’ny namoahan’n ...

Naneho ny heviny momba ny fazoan’ny banky iray any Maorisy ny petra-bola 51% ao amin’ny banky BNI eto Madagasikara i Serge Zafimahova. Araka ny heviny dia fivarota-tanindrazana no nataon’ny fitondram-panjakana Malagasy tamin’ny na ...

Teratany maorisiana ny iray ary Indiana ny faharoa, Malagasy kosa ny fahatelo. Izy telolahy ireo no indray nosamborin’ny mpitandro filaminana avy ao amin’ny Polisim-pirenena ao Tsaralalana noho izy ireo voaroiroy amin’ny fampiasan ...

Raha ny fantatra dia voalaza fa efa tonga tao amin’ny tahirim-bolam-panjaka tao Antsirabe ireo vola karaman’ireo sefo fokontany. ...

Tonga eto Antananarivo, ary nanao fanambarana an-gazety ireo mpikambana ao amin’ny « Plateforme du Grand Melaky”. ...

Misedra olana indray amin’izao fotoana ireo mpandeha fiarakodia amin’iny lalam-pirenena faha-12A izay mampitohy an’i Tôlagnaro sy Vangaindrano iny. Izany dia vokatry ny fanararaotana ataon’ireo mpamily « bac » ia ...

Tamin’ny alalan’ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety no nanambaran’I Rajosefa Andriantahina Haja tale iraisam-paritry ny Fiompiana any Toamasina fa tsy misy atahorana ny trondro izay amidy eny amin’ireo toerana nahazo alalana a ...